Viktig Information

Jag har tyvärr inte möjlighet att ta emot klienter som har pågående medicinering med psykofarmaka – (vilket inkluderar antidepressiva SSRI, SNRI). Om medicinsk behandling påbörjas under pågående samtalskontakt kommer samtalskontakten att pausas/avslutas tills medicinsk behandling avslutats

Däremot tar jag emot klienter som i samarbete med förskrivande läkare vill sätta ut antidepressiv medicinering. Samarbete finns med läkare på nedtrappningsmottagning som har lång erfarenhet på området och som förskrivande läkare har möjlighet att konsultera vid komplexa utsättningssymptom.

Anledningen till detta är att ett psykologiskt arbetssätt utgår från att psykiskt lidande har sina orsaker i vår livshistoria, våra livserfarenheter och vår inlärningshistoria samt vår nuvarande livssituation. Det kan t ex handla om kriser, trauma, svåra utmaningar i relationer, arbetssituation, ekonomi, minoritetsstress mm. Känslor, även de svåra och obehagliga, ses som en viktig del av att vara människa och bär på viktig information för att kunna orientera sig i egna behov, gränser, reaktioner och önskningar. Att lära sig känna igen, förstå och uttrycka egna känslor, behov och erfarenheter – är nödvändiga färdigheter för att skapa mening mellan vårt inre och den yttre världens krav, förväntningar och möjligheter. Det är med denna förklaringsmodell och utgångspunkt som vi arbetar med i en samtalskontakt.

Naturligtvis påverkas vi även av sådana faktorer som ärftlighet, biologi och medicinska omständigheter. Men vad gäller psykiskt lidande finns, trots forskning på området sedan 50-talet, inga vetenskapliga studier som bekräftar antaganden om att psykiskt lidande förklaras med kemiska obalanser i hjärnan. Däremot finns mycket forskning som ger stöd för psykologiska metoders möjligheter att vara till hjälp vid psykiskt lidande och behov av livsförändringar. Med psykologiska metoder är syftet att stödja, väcka och lära sig om egna resurser att möta och bemöta livets händelser, både i det inre och det yttre.

Om man ändå väljer en medicinsk förklaringsmodell och behandling, eller helt enkelt ser det som en strategi att hantera känslor som man upplever som outhärdliga, så är det viktigt att detta sker med informerat samtycke i samråd med förskrivande läkare. Det innefattar att man tittar igenom bipacksedel och att man informerar sig om risk för biverkningar, samt risk för insättnings och utsättningssymptom. Till hjälp finns bl a Psykofarmakakollen. Viktigt är även att det finns en behandlingsplanering och uppföljning, helst med samma förskrivande läkare under hela behandlingstiden.

Se länkar för mer information kring forskning och debatt inom området;

Artikel i Royal College of Psychiatrists bulletin BJ Psych Bulletin 2022. Den redogör för en stor metastudie som gått igenom forskningen kring SSRI;

Se artikelserie / debatt i tidningen Kvartal – 5 artiklar.

Information om biverkningar; https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2023/03/sexuell-dysfunktion-efter-ssri-utsattning-maste-beaktas/